Produktet/Shërbimet

Financim i Shtëpive

Ky produkt financon blerjen e veturave të reja apo te perdorura, përmes Partnerëve tanë furnizues.

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Financim i Agronomisë

Ky produkt financon blerjen e paisjeve/produkteve të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë furnizues .

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Financim i Automjeteve

Ky produkt financon blerjen e shtepive/banesave të reja apo te perdorura përmes Partnerëve tanë të sektorit të ndërtimtarisë.

Afati i kthimit të borxhit variron nga 12 deri në 24 muaj .

Dokumentet e nevojshme

person fizik

 • Leternjoftimi per Krediamarresin, Kontrata e punes dhe gjendja e llogarise ku procesohet paga
 • Leternjoftimi i Bashkekredimarresit / nje antari te familjes, mundesisht me kontrate te punes dhe gjendje te bankes per 6 muajt e fundit
 • Leternjoftimi i Garantuesit (duhet te jete person jashte familjes me page ose peng)
 • Lista e pengut e nenshkruar (veture , orendi shtepiake ose paisje tjera)
 • Nje Fakture e rrymes ose ujit
 • Pro-Fatura apo Oferta per mallin qe kerkohet te blihet.

person juridik

 • Çertifikata e Biznesit, Leternjoftimi i Kredimarresit, dhe gjendja e llogarise;
 • Pasqyrat financiare per dy vitet e kaluara, Tatimet e deklaruara (raporti vjetor nga ATK)
 • Leternjoftimi i nje antari te familjes si Bashkekredimarres, mundesisht me kontrate te punes
 • Lista e pengut e nenshkruar (veture, paisje, makineri, tjera, ose palujtshmeri)
 • Çertifikata e Biznesit dhe Leternjoftimi i Garantuesit (dhe raporti vjetor nga ATK)
 • Pro-Fatura apo Oferta per mallin qe kerkohet te blihet.